posts | comments | archives | links | create | song
(reminder: all quotes here are fiddled, probably.)

曾國藩擬選聰穎子弟出洋習藝疏


建議,政策、原由、法律規限,再講人材、經費、執行部門 (陳雲)


竊臣國藩上年在天津辦理洋務經前江蘇巡撫丁日昌奉旨來津會辦屢與臣商榷擬選聰穎幼童送赴泰西各國書院學習軍政船政步算製造諸書約計十餘年業成而歸使西人擅長之技中國皆能諳悉然後可以漸圖自強且謂攜帶幼童前赴外國者加四品銜刑部主事陳蘭彬江蘇候補同知容閎皆可勝任等語臣國藩深韙其言曾于上年九月本年正月兩次附奏在案臣鴻章復往返函商

竊謂自斌椿及志剛孫家谷兩次奉命遊歷各國于海外情形亦已窺其要領如輿圖算法步天測海造船製器等事無一不與用兵相表裡凡遊學他國得有長技者歸即延入書院分科傳授精益求精其于軍政船政直視為身心性命之學今中國欲效其意而精通其法則當此風氣既開似宜亟選聰穎子弟攜往外國肄業實力講求以仰副我皇上徐圖自強之至意

查美國新立和約第七條內載嗣後中國人欲入美國大小官學習各等文藝須照相待最優國人民一體優待又美國可以在中國指准外國人居住地方設立學堂中國人亦可在美國一體照辦等語本年春間美國公使過天津時臣鴻章面與商及允俟知照到日即轉致本國妥為照料三月間英國公使來津接見亦以此事有無相詢臣鴻章當以實告意頗欣許亦謂先赴美國學習英國大書院極多將來亦可隨便派往此固外國人所深願似於和好大局有益無損臣等伏思外國所長既肯聽人共習志剛孫家谷又已導之先路計由太平洋乘輪船逕達美國月餘可至當非甚難之事

或謂天津上海福州等處已設局仿造輪船槍炮軍火京師設同文館選滿漢子弟延西人教授又上海開廣方言館選文童肄業似中國已有基緒無須遠涉重洋不知設局製造開館教習所以圖振奮之基也遠適肄業集思廣益所以收遠大之效也西人學求實濟無論為士為工為兵無不入塾讀書共明其理習見其器躬親其事各致其心思巧力遞相師授期于月異而歲不同中國欲取其長一旦遽圖盡購其器不惟力有不逮且此中奧竅苟非遍覽久習則本原無由洞澈而曲折無以自明古人謂學齊語者須引而置之莊岳之間又曰百聞不如一見此物此志也況誠得其法歸而觸類引伸視今日所為孜孜以求者不更擴充於無窮耶

惟是試辦之難有二一曰選材一曰籌費蓋聰穎子弟不可多得必其志趣遠大名質樸實不牽于家累不入于紛華者方能遠遊異國安心學習則選材難國家帑項歲有常額增此派人出洋肄習之款更須措辦則籌費又難凡此二者臣等亦深知其難第以成山始於一簣蓄艾期以三年及今以圖庶他日繼長增高稍易為力爰飭陳蘭彬容閎等悉心酌議加以覆核擬派員在滬設局訪選沿海各省聰穎幼童每年以三十名為率四年計一百二十名分年搭船赴洋在外國肄習十五年後按年分起挨次回華計回華之日各幼童不過三十歲上下年力方強正可及時報效

聞前此閩粵寧波子弟亦時有赴洋學習者但止圖識粗淺洋文洋話以便與洋人交易為衣食計此則入選之初慎之又慎至帶赴外國悉歸委員管束分門別類務求學術精到又有翻譯教習隨時課以中國文義俾識立身大節可冀成有用之材雖未必皆為偉器而人材既眾當有瑰異者出乎其中此拔十得五之說也

至于通計費用首尾二十年需銀百二十萬兩誠屬巨款然此款不必一時湊撥分析計之每年接濟六萬尚不覺其過難除初年盤川發給委員攜帶外其餘指有定款按年預撥交與銀號陸續匯寄事亦易辦總之圖事之始固不能予之甚吝而遽望之甚賒況遠適異國儲才備用更不可以經費偶乏淺嘗中輟

近年來設局製造開館教習凡西人擅長之技中國頗知究心所需經費均蒙諭旨准撥亦以志在必成雖難不憚雖費不惜日積月累成效漸有可觀茲擬選帶聰穎子弟赴外國肄業事雖稍異意實相同謹將章程十二條恭呈御覽合應仰懇天恩飭下江海關于洋稅項下按年指撥勿使缺乏恭候命下臣等即飭設局挑選聰穎子弟妥慎辦理如有章程中未盡事宜並請敕下總理衙門酌核更改臣等亦可隨時奏請更正0 Comments:

coComment


:: Kommentar veröffentlichen
 (留言請留名, 謝!)


Links to this post:

:: Link erstellen

<< Home